X
Produkt byl přidán do objednávky.
Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
 
Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupních smluv uzavřených na základě objednávky kupujícího vůči společnosti Jipast a.s. jako prodávajícího, přičemž předmětem kupních smluv je dodávka zboží nabízené společnosti Jipast a.s.
1.Vymezení pojmů
Pod pojmem prodávající se rozumí společnost Jipast a.s., Vážní 400, 503 41 Hradec Králové. Pod pojmem kupující se rozumí právnická nebo fyzická osoba označená v záhlaví objednávky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě potvrzení objednávky prodávajícím. Pod pojmem adresa se rozumí sídlo společnosti podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2135.
Jipast akciová společnost, Vážní 400, 503 41 Hradec Králové, IČO: 25944711, DIČ: CZ25944711
Pod pojmem místo dodávky se rozumí adresa, tj. sídlo kupujícího, pokud není na objednávce výslovně uvedena jiná adresa dodávky.

2. Kupní smlouva a její náležitosti
Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv s následujícími náležitostmi:
a) objednávkou kupujícího, která obsahuje následující údaje:
adresu prodávajícího a kupujícího, resp. adresu provozovny, kontaktní osobu oprávněnou vystavit objednávku ve jménu kupujícího, místo dodávky, jestliže se neshoduje s adresou, číslo objednávky, požadovaný termín dodávky, způsob dopravy, bankovní spojení a číslo účtu kupujícího, číslo zboží dle eshopu, název zboží a jeho barvu, počet zboží, cenu za kus, cenu celkem.
b) potvrzením objednávky prodávajícím, včetně specifikace množství a typu zboží, ceny, dodacího termínu, platebních podmínek, resp. jiných náležitostí. Prodávající zodpovídá za dodávku zboží v rozsahu potvrzené objednávky a po potvrzení objednávky prodávajícím se smlouva /objednávka/ považuje za uzavřenou.

3. Odstoupení od smlouvy

V případě, že jste spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
Zboží je možné zaslat zpět po předchozí písemné dohodě s prodávajícím a to nepoužité, nezničené a se všemi příslušnými doklady. Vrácené zboží zaslané na dobírku, nebude převzato. Náklady na vrácení zboží hradí kupující.Částka za zaplacené zboží včetně běžných dopravních nákladů směrem k zákazníkovi bude vrácena do 14 dnů po obdržení vráceného zboží společností Jipast a.s.
Písemné stížnosti, které se týkají počtu kusů, hmotnosti nebo kvality je možné uplatnit do 3 dnů od převzetí zásilky. Jinak jsou stížnosti ohledně zřejmých vad vyloučeny. Přičemž pro výpočet 3 dnů je směrodatný příjem stížnosti u prodávajícího.
V případě uzavření smlouvy na výrobu nestandartního výrobku nevztahuje se na toto zboží §1829 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu do 14 dnů.
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká.

4. Dodací podmínky
Objednávka je pro kupujícího závazná, pro prodávajícího se stává závaznou v rozsahu potvrzení objednávky. V případě, že prodávající nemůže dodat veškeré zboží, které objednávající objednal, je prodávající povinen v potvrzení objednávky specifikovat termín dodání jednotlivého zboží. Výrobky, které jsou skladem budou dodány nejpozději do 10 pracovních dnů. Ostatní výrobky můžou mít dodací lhůtu několik týdnů dle výrobních možností. Orientační termín bude uveden v potvrzené objednávce. Prodávající je oprávněn dodat zboží před touto lhůtou i po jejím uplynutí bez jakýchkoliv nároků kupujícího na uplatnění případné škody způsobené zpožděním. Částečné dodávky jsou přípustné. Některé zboží bude dodáváno v demontovaném stavu, balené v jednom nebo více kartonech. Servis záruční i pozáruční je zabezpečený pro všechny prodávané výrobky, jejichž funkčnost si tuto službu vyžaduje.Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.
Vlastníkem zboží se kupující stává v případě zaplacení předem nebo na dobírku okamžitě po převzetí zboží od dopravce nebo osobně. V ostatních případech zboží zůstává až do úplné úhrady ve vlastnictví společnosti Jipast a.s. Pokud je zboží před zaplacením prodáno dále, platí pohledávka z kupní ceny za postoupenou na společnost Jipast a.s. Zástavu nebo omezení našeho vlastnického práva je třeba okamžitě oznámit.

5. Platební podmínky
Ceny v eshopu jsou uvedeny s DPH.  Cena, která je závazná pro obě strany, je cena, kterou prodávající potvrdí v objednávce kupujícího. Prodávající je povinen po dodávce zboží vystavit a zaslat zálohovou fakturu nebo fakturu s náležitostmi faktury nebo zaslat zboží na dobírku, popřípadě umožnit platbu v hotovosti při převzetí zboží. Při prodlení s platbou účtujeme 1% úroků měsíčně od 31. dne po datu splatnosti faktury.  V případě soudních nebo mimosoudních inkasních nákladů jsme oprávněni tyto náklady přeúčtovat odběrateli.

6. Dopravné
Kupující má právo zvolit si dopravu, kterou mu prodávající nabídne a to zda zboží bude dopraveno zásilkovou službou DPD, Expres Van nebo Českou poštou, popřípadě vyzvednuto osobně.

Zboží přes DPD placeno dobírkou:
do 10 kg a délce pod 1,75m, obvodu menším jak 3 m: cena zásilky 110,- Kč
nad 10 kg a délce pod 1,75m, obvodu menším jak 3 m: cena zásilky 130,- Kč
u ostatních zásilek bude dopravné řešeno individuálně.

Zboží přes DPD placeno převodem:
do 30 kg a délce pod 1,75m, obvodu menším jak 3 m: cena zásilky 110,- Kč
u ostatních zásilek bude dopravné řešeno individuálně a odeslané přes přepravní službu Expres Van.

Zboží odeslané přes Českou poštu:
DOBÍRKA: cena zásilky 140,- Kč
BANKOVNÍ PŘEVOD: cena zásilky 140,- Kč
Českou poštou posíláme zboží malého charakteru !

!! Z důvodu široké škály nabízeného zboží, nelze všechno zboží přes Českou poštu odeslat !! O tomto budete informováni v konečném potvrzení objednávky v kolonce ,,Způsob dopravy,,.

Zboží nad 30kg - přepravní služba Expres Van:
Zásilky větších rozměrů budou dopraveny zásilkovou společností Expres Van a cena za dopravu Vám bude sdělena v konečném potvrzení objednávky nebo předem po kontaktování na čísle 495 215 115 nebo na emailové adrese.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

7. Reklamace
Prodávající poskytuje záruku na kvalitu prodávaného zboží 2 roky ode dne převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak. Reklamace zjevných vad a poškození musí být kupujícím uplatněné stejně jako reklamace dodaného množství ihned při převzetí nebo dodání zboží, a to jen písemně. Kupující zaznamená tuto skutečnost na dodacím listu. Reklamace skrytých vad a poškození je potřeba uplatnit do 3 pracovních dnů od zjištění poškození.
V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude kupujícímu bezplatně dodáno náhradní zboží, v případě odstranitelné závady bude provedena oprava poškozeného zboží. Pro náhradní plnění se prodávající vyhrazuje přiměřený čas.
Záruka zaniká v následujících případech:
neodbornou instalací, zacházením, obsluhou,
porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku,
používáním zboží v podmínkách, které nejsou k tomuto určeny
používáním zboží k jiným účelům než je určeno
zboží bylo poškozeno živelnou pohromou
vady vzniklé opotřebením a nedostatečnou údržbou
Pokud se nedohodnou smluvní strany jinak, nemá uplatnění reklamace vliv na povinnosti zaplatit kupní cenu v plné fakturované výši.
Reklamace spotřebního materiálu:
Náhrada (např. první duše do míčů Kin-ball) je v rámci zákaznického servisu hrazena dodavatelem (Jipast a.s.). Každá následující je hrazena zákazníkem, jelikož se jedná o materiál, který se přirozeně opotřebovává provozem. Z tohoto důvodu se na tento materiál nevztahuje 2-letá záruka.

8. Nebezpečí poškození
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího při převzetí zboží přímo ve skladu prodávajícího nebo při převzetí zboží od dopravce. Kupující má povinnost zkontrolovat kvalitu a případné poškození zboží při jeho převzetí od dopravce. V případě poškození zboží při přepravě je kupující povinen sepsat s řidičem dopravce protokol o zjištěném poškození dodaného zboží minimálně na přepravním listu. V případě převzetí viditelně poškozeného balíku od dopravce a nesepsání protokolu o zjištěném poškození, není možné zboží u dopravce reklamovat a tudíž ani firmou Jipast a.s. nebude reklamace uznána.

9. Výhrada vlastnictví
Vlastníkem zboží se kupující stává v případě zaplacení předem nebo na dobírku okamžitě po převzetí zboží od dopravce nebo osobně. V ostatních případech zboží zůstává až do úplné úhrady ve vlastnictví společnosti Jipast a.s. Pokud je zboží před zaplacením prodáno dále, platí pohledávka z kupní ceny za postoupenou na společnost Jipast a.s. Zástavu nebo omezení našeho vlastnického práva je třeba okamžitě oznámit.

10. Vyšší moc
Jestliže vzniknou nějaké okolnosti, které neumožňují plné nebo částečné plnění kterékoliv ze smluvních stran, jmenovitě požár, živelné pohromy, stávky, války nebo jiné okolnosti nezávislé na smluvních stranách, termíny stanovené pro plnění závazků budou odloženy tak dlouho, dokud uvedené okolnosti a jejich následky působí.

11. Bezpečnost a ochrana dat
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Jipast a.s. Vážní 400, 503 41 Hradec Králové nebo elektronickou formou . 

12. Autorská práva

Veškeré obrázky, vzhledy výrobků, katalogové ilustrace, nabídky na internetu včetně popisů jsou výhradním vlastnictvím společnosti Jipast a.s. Jakékoliv používání nebo kopírování třetí stranou musí být předem písemně schváleno. tTechnické změny zobrazení a popisů jsou v důsledku neustálého vývoje výrobků možné kdykoliv.

13. Závěrečná ustanovení
Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a bere na sebe závazek v plné míře je respektovat. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01. 2014 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek. K dispozici jsou v sídle spolenosti nebo v elektronické podobě na eshopech společnosti.
.

Poslat na e-mail Tisknout

Vyhledávání

Rychlé kontakty

JIPAST a.s
Vážní 400
503 41 Hradec Králové
Tel.: 495 215 115
Fax: 495 220 618
E-mail: info@jipast.cz

eshop.jipast.cz

Na tomto eshopu nakoupíte vše od atletiky po bojová umění.

zdravotni-potreby-atlantis.cz

Nabízíme antidekubitní matrace a polštáře, anatomické polštáře a další zdravotnický soritment.